Provozní deník stroje je tiskopis, kterým by dle NV č. 591/2006 Sb. (dříve dle ČSN 27 7012) měly být vybaveny stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce, ale je možné je využívat i pro jiné pracovní stroje.

Provozní deník stroje umožňuje zaznamenávání provozních údajů o stroji na konci každé směny (datum, posádka, stavba, údržba, opravy, stav počítadla provozních hodin, doplňování provozních kapalin). Při sledování řady zaznamenaných údajů je možné např. plánovat pravidelnou údržbu nebo předvídat možnou poruchu stroje.

V příloze jsou uvedeny důležité předpisy vztahující se k provozu:

  • Výpis z NV č. 591/2006 Sb. - Příloha 2 (Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi)
  • Výpis z Vyhl. ČBÚ č. 26/1989 Sb. (O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu)
  • Ochranná pásma (Vybrané údaje o ochranných pásmech inženýrských sítí a dopravních cest)